Katılımcı - Katılımcı Çalışanı, Yetkilisi Aydınlatma Metni

18 Mayıs 2020 Pazartesi 1817 Gösterim

KATILIMCI - KATILIMCI ÇALIŞANI, YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (“MTOSB”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Katılımcılar, kiracılar ve bunların çalışanları, yetkililerine dair kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, talep, itibar, şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel kayıtları, finans bilgileri, araç bilgisi, hukuki işlem bilgisi gibi kişisel verileriniz organize sanayi bölgesi mevzuatından kaynaklı bilgi ve belgelerin temini, formların doldurulması, CCVT kapalı sistem güvenlik kameraları, etkinliklerin kayıt altına alınması, e-posta yazışmaları, internet sitesi formları gibi elektronik ve fiziksel yöntemlerle toplanmakta olup;

 • acil durum ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • katılımcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi ve katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • reklam ve tanıtım çalışmalarının yürütülmesi,
 • gazete, dergi vb. yayımlarda MTOSB katılımcılarının tanıtılması, başarı ve kurum faaliyetlerinin duyurulması,
 • mal/ hizmet süreçlerinin yönetilmesi,
 • mal/ hizmet operasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • talep ve şikayetlerin takibi,
 • stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
 • yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

            amaçları ile KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

MTOSB katılımcılarının tanıtılması, başarı ve faaliyetlerinin duyurulması amacıyla katılımcı, çalışan ve yetkililerinin görüntülerine ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak sosyal medya, gazete, dergi vb. yayımlarda yer verilebilecektir. Söz konusu açık rıza tarafımızca direkt olarak olarak sizlerden alınabileceği gibi Katılımcılarımız aracılığı ile de alınabilecektir.

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilere yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

İlgili Kişinin Hakları:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.mtosb.org.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin