İzin ve Ruhsatlar

İzin ve Ruhsatlar

16 Ağustos 2018 Perşembe 11788 Gösterim

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenmiş prensipler çerçevesinde, bürokratik işlemler en aza indirgenerek ve ekonomik şartlarda bölgemizde bulunan tüm işletmelerimizin aşağıda belirtilmiş olan ruhsat  ve izinleri Bölge Müdürlüğümüzce verilmektedir.

İMAR DURUMU TALEP FORMU 

APLİKASYON KROKİSİ TALEP FORMU

 

YAPI RUHSATI

Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi , inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilir ve denetlenir.

Girişimci yapı ruhsatını almak için bir dilekçe ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunur. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şartlarda ve zamanda (tahsis tarihinden itibaren 3 ay içerisinde)   hazırlatacağı projeleri ve Yapı ruhsatını almak için gerekli belgeleri Bölge Müdürlüğümüze teslim ederek Yapı inşa ruhsatını alabilir. Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız  inşaat kaçak inşaat muamelesi görür.

Yapı Ruhsatı Başvuru Formu ve Gerekli Evrak Listesi için tıklayınız

Yapı Kullanma İzni

Yapı Kullanma iznini almak isteyen girişimci, Müdürlüğümüzden temin edecekleri bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımların kullanılabilmesi için, Bölge Müdürlüğünden izin alınması zorunludur.

İznin alınması için Bölge Müdürlüğüne yapılan başvuru dilekçesinde belirtilen başvuru için gerekli evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze teslim eder. Yapı Kullanma İzni Başvuru Formu ve Gerekli Evrak Listesi için tıklayınız

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre  ve  toplum sağlığının korunması , çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması  açısından önem arz eden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların  ortaya konmasına  yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır.Gayrı sıhhi Müessese ruhsatı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce verilmektedir.

Ruhsatlarını almak isteyen girişimci Müdürlüğümüzden GSM Ruhsatı Başvuru formu dilekçesini   alarak belirtilen evrakları tamamlar. Müdürlüğümüze teslim edilen evraklar incelenerek  Kurul müesseseyi denetler. Yapılan incelemeler sonucu;

Dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve  yeterli olması, tesis faaliyetinin çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülmesi halinde Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce  uygun görülerek  onaylanması halinde karar yürürlüğe girer ve  Açılma Ruhsatı tanzim edilir. 

GSM Ruhsatı Başvuru Formu 

Tapu

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sanayi Parseline ait Tapularını almak isteyen girişimcilerden;Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sanayi Parseline ait Tapularını almak isteyen girişimcilerden;

Müdürlüğümüzden temin edilecek Tapu taahhütnamesini Satış bedelini defaten ödeyenlere veya satış bedelinden kalan borcu için limit içi süresiz teminat mektubunu OSB için yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB'ye verenlere; Taahhütnamenin ve kalan borcu varsa teminat mektubunun bankaya ibrazını takiben; tesisini inşa ederek üretime geçmeleri halinde "Vefa Hakkı" şerhi konulmadan, tesisin üretime geçmemesi halinde ise "Vefa Hakkı" şerhi konularak ipoteksiz olarak tapuları verilir.

TAPU TAAHHÜTNAMESİ için tıklayınız 

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin