Referans Kişi Aydınlatma Metni

18 Mayıs 2020 Pazartesi 1836 Gösterim

ÜÇÜNCÜ KİŞİ (REFERANS) AYDINLATMA METNİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi(“MTOSB”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, bizimle paylaşılmış en güncel ve doğru veriler ile işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.mtosb.org.tr’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda tarafınıza ait kimlik verisi ve iletişim verisini aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve m.5’te hüküm altına alınan şartlara uygun olarak işlemekteyiz;

  • Çalışan adayı - stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı – stajyer adayına ilişkin referans bilgisi toplanması,
  • Çalışan adayları - stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

Kurumumuza iş başvurusunda bulunan kişilerin, iş sözleşmesini kurmak amacıyla e-mail ile veya internet sitemizde yer alan başvuru formuna ek olarak veya fiziki olarak iletmiş oldukları özgeçmişleri veya doldurmuş oldukları iş başvuru formları aracılığı ile ad, soyad, çalıştığınız kurum bilgisi, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel verileriniz toplamakta olup kişisel verilerinizi MTOSB’nin meşru menfaati gereği işlemekte ve bu formlar üzerinde yer alan bilgileri tarafınızla yazılı veya sözlü iletişim kurabilmek için yine MTOSB meşru menfaatleri gereği kullanmaktayız. 

Önemle hatırlatmak isteriz ki, şayet referans kişi olarak MTOSB’ye bildirildiğinizden haberiniz yoksa yahut MTOSB insan kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi esnasında haberiniz oldu ise lütfen bu durumu sizinle iletişime geçen kişi veya kişilere bildiriniz. Aksi halde Kurumumuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, aday yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, adaya ilişkin görüşünüzün alınması, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, OSB katılımcılarına, kiracılarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçinde ilgili güvenlik önlemleri alınarak aktarılabilecektir.

 

KVKK m.11 Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.mtosb.org.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin