Tedarikçi - İş Ortağı Aydınlatma Metni

18 Mayıs 2020 Pazartesi 3034 Gösterim

TEDARİKÇİ – İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (“MTOSB” veya “Kurum”) gerçek kişi tedarikçi, iş ortağı, tedarikçi çalışanları ve temsilcileri, iş ortağı çalışanları ve temsilcilerinin kişisel verilerini işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye büyük bir özen gösterdiğini belirtmek isteriz.

MTOSB tarafından kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • Tedarikçi ve iş ortakları ile kurduğu iş ilişkisi ve ticari ilişki kapsamında,
 • Kendisiyle paylaşılmış olan en güncel ve doğru veriler çerçevesinde,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

Tedarikçi ve iş ortakları tarafından aradaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden MTOSB ile paylaşılan ve MTOSB yahut yetkilendirdiği kişiler tarafından işlenen kişisel veriler şu şekildedir:

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Özlük Bilgisi

SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi vs.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Unvan, pozisyon

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Organize sanayi bölgesine giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.

Finans Bilgisi:

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

CCTV kayıtları vs.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi

Adli sicil kaydı.

Diğer

Araç Bilgisi, Aile ve Yakın Birey Bilgisi, Talep, Şikayet, İtibar Yönetimi Bilgisi,  vs.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz MTOSB tarafından şu hallerde işlenmektedir:

 • Denetim, etik ve kalite faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • ISO standartlarına uygun iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • MTAL eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin faaliyetlerin ve işlemlerin icrası,
 • Üretim ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Mal/hizmet alımı ve tedariği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyon güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Tedarik sürecinin yürütülmesi,
 • Tedarikçiler, iş ortakları, katılımcılar, yer sahipleri ve kiracılar arasında iletişim sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Fiziki olarak tarafınızca doldurulan formlar, teslim edilen, iletilen belgeler, MTOSB ile yapılan yazışmalar, kurum yerleşkesinde yer alan kameralar aracılığıyla söz konusu kişisel verileriniz MTOSB tarafından toplanmaktadır. MTOSB, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, ilgili sözleşmenin ifasını sağlamak, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (4563 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb.), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile MTOSB meşru menfaatinin gerektirmesi nedenleriyle kişisel verilerinizi otomatik yollarla işleyebilecek ve paylaşabilecektir.

Paylaşılan Taraflar:

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Kurumun hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Kurumun ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, katılımcılarımızla, yetkili kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

KVKK M.11 Kapsamındaki Haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.mtosb.org.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin